searchicon
وحدت موجود

وحدت موجود

وحدت وجود
وحدت وجود مقصود عارفان و حکیمان از وحدت وجود این نیست که مجموعۀ جهان هستی خداست؛ زیرا مجموع، وجود و وحدت حقیقی ندارد، همچنین مقصود اتحاد خداوند با موجودات نیست چون اتحاد (به این معنا که دو چیز بدون از دست دادن شیئیت و دوئیت… اطلاعات بیشتر
وحدت وجود و موجود
برخی نظریه وحدت وجود را به دو قسم تقسیم کرده اند: 1 – وحدت وجود و موجود 2- وحدت وجود و کثرت موجود 1- وحدت وجود و موجود( نظریۀ عرفا) نظریه وحدت وجود و موجود درواقع تفسیری است که عرفا از«توحید»ارائه داده اند، چرا که… اطلاعات بیشتر