searchicon

ز

فرقه زیدیه
فرقۀ زیدیه منسوب به زيد بن علی بن الحسین (ع) است که او گرچه خود را امام نمی دانست، اما قیام برای خون خواهی مظلومان عاشورا موجب شد که پيروانش وی را به عنوان امام پنجم بشناسند که به همين دليل زيديه ناميده می شوند.… اطلاعات بیشتر