searchicon

زیدیه

زيد بن على (ره) و خلافت ابوبكر
با مروری در منابع معتبر تاریخی، مدركى مؤيّد این که جناب “زيد بن على”(ره) به صحت خلافتِ ابوبكر شهادت داده به دست نيامد، از اين رو، اولاً: یک ادّعا به تنهایی در موضوعی علمى، ارزشی ندارد. ثانياً: اگر هم برخی منابع به این موضوع اشاره… اطلاعات بیشتر
زیدی های حوثی
رهبر سیاسی و فکری این گروه سید حسین حوثی فرزند بدرالدین (رهبر مذهبی زیدیه صعده) است که افکاری نزدیک به شیعۀ جعفری اثناعشری دارد، گرچه به عللی فعلاً رهبری سیاسی گروه حوثی بر عهدۀ برادر ایشان عبدالملک حوثی است،  اما هنوز هم از نظر فکری… اطلاعات بیشتر
حکومت های زیدی
عقايد زيد بن علی (ع) (قيام و خروج عليه ظالمان در هر شرايطی و …)، سبب شد، علی رغم اين که خود وی مدعی امامت نبود، اما پيروانش او را امام بدانند و پس از شهادتش در کوفه و عراق، ايران و يمن دست به… اطلاعات بیشتر
عقاید و باورهای زیدیان
چند باور مشترک بین تمامی فرقه‌های زیدیه (جارودیه، سلیمانیه، صالحیه و …) دیده می شود که عبارت اند از: 1. باور به عدل الاهی، 2. باور به اختیار انسان و نفی جبر، 3. تأکید بر اصل امر به معروف و نهی از منکر، 4. اعتقاد… اطلاعات بیشتر
فرقه زیدیه
فرقۀ زیدیه منسوب به زيد بن علی بن الحسین (ع) است که او گرچه خود را امام نمی دانست، اما قیام برای خون خواهی مظلومان عاشورا موجب شد که پيروانش وی را به عنوان امام پنجم بشناسند که به همين دليل زيديه ناميده می شوند.… اطلاعات بیشتر