searchicon

احکام زن

نگاه کردن زن به بدن زن
نگاه كردن به عورت ديگرى حرام است، اگر چه از پشت شيشه يا در آيينه يا آب صاف و مانند اينها باشد… ولى زن و شوهر مى توانند به تمام بدن يک­ديگر نگاه كنند.[1] و نگاه كردن زن هم به بدن زن ديگر با قصد… اطلاعات بیشتر
نگاه مرد به زن نامحرم
نگاه به نامحرم اگر همراه با ریبه و لذت باشد حرام است و همچنین نگاه به صورت و دست های زن نامحرم که  همراه با آرایش و زینت باشد جایز نیست.[1] [1]. محمودی، سید محسن، مسایل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، ج 3،… اطلاعات بیشتر
نگاه زن به بدن مرد نامحرم
نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم حرام است، مگر اعضايى چون سر و صورت و دست ها كه معمولًا مردان آن را نمى‌پوشانند كه نگاه كردن بدون قصد لذت به آنها اشكالى ندارد.[1] در این صورت اگر مردی لباس زیر به تن دارد؛ به… اطلاعات بیشتر
پوشش زن در مقابل محارم
زن می تواند اعضای بدن خود را غیر از عورتین در مقابل محارم خود نپوشاند؛ نگاه کردن مرد به بدن (به جز عورتین) زنانی که با آنان محرم است  بدون قصد لذّت، اشکالی ندارد، البته شوهر می تواند به تمام بدن همسرش به قصد لذت… اطلاعات بیشتر
حجاب
زن بايد بدن و موى خود را از مرد نامحرم بپوشاند. بلکه احتياط واجب آن است که بدن و موى خود را از پسرى هم که بالغ نشده ولى خوب و بد را مى فهمد و به حدّى رسيده که مورد نظر شهوانى است نیز… اطلاعات بیشتر
عده نگه داشتن زن
عِدّه در اصطلاح فقها عبارت از حـالت انـتـظـار شـرعـى اسـت كـه زن بـعـد از طـلاق و از بین رفتن ازدواج و يـا وفـات، لازم اسـت مـدّتـى درنـگ كـرده، سـپـس شـوهـر ديـگـر اخـتـيـار كند. همه مراجع معظم تقلید در پاسخ به این سؤال که با توجه… اطلاعات بیشتر
نیاز دختر به اذن پدر در ازدواج
اگر دخترى كه به حد بلوغ رسیده و رشیده[1] است؛ یعنى مصلحت خود را تشخیص مى‏دهد، بخواهد شوهر كند، چنانچه باكره باشد باید از پدر یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد. گفتنی است اكثر فقها در این مسئله اتفاق نظر دارند در مواردی که پدر… اطلاعات بیشتر
بخشیدن هدیه شوهر به دیگران
اگر شوهر مالی را به همسر خود بخشیده باشد، به ملکیت زن در آمده و شرعاً مالک آن خواهد بود.[1] و مکروه است که مرد یا زن هدیه ای که به یک­دیگر می دهند را پس بگیرند،[2] و اگر در موقع بخشیدن هیچ گونه قید… اطلاعات بیشتر
ارث زن از عرصه (زمین)
زن از عرصه (زمین) ارث نمی برد،[1] اما عده ای از فقها قائل اند که زن از قیمت عرصه (غیر منقولات) ارث می برد.[2] در این مورد تفاوتی نیست که زوجه داراى فرزند از شوهرش باشد يا نباشد، مال ارث خواه زمين خانه، مغازه، زمين… اطلاعات بیشتر
تصرف زن در اموال خود
اسلام مردان و زنان را مالک اموال خويش محسوب كرده است و زنان همچون مردان حق مالکیت بر اموالشان را دارند، بر همین اساس، بنابر نظر اکثر فقها زن می تواند در اموال خود (بدون این که با حق شوهر تزاحم داشته باشد) تصرف کند،… اطلاعات بیشتر