searchicon
یزید بن معاویه و فتوحات

یزید بن معاویه و فتوحات

فتوحات دوران یزید بن معاویه
فتوحات در دورانِ حکومت یزید بن معاویه با تعیین «عقبة بن نافع» به استانداری مناطق فتح شده در آفریقا آغاز گردید. پیش از عقبه، «أبو مهاجر»، حکومت این ناحیه را در دست داشت، اما با روی کار آمدن یزید، عقبه که در زمان معاویه، حاکم… اطلاعات بیشتر