searchicon
کشور گشایی یزید بن معاویه

کشور گشایی یزید بن معاویه

فتوحات دوران یزید بن معاویه
فتوحات در دورانِ حکومت یزید بن معاویه با تعیین «عقبة بن نافع» به استانداری مناطق فتح شده در آفریقا آغاز گردید. پیش از عقبه، «أبو مهاجر»، حکومت این ناحیه را در دست داشت، اما با روی کار آمدن یزید، عقبه که در زمان معاویه، حاکم… اطلاعات بیشتر