searchicon
پوشش بهداشتی

پوشش بهداشتی

نزدیکی حائض با پوشش بهداشتی
نظر به این که جماع کردن در فرج، که هم برای مرد حرام است و هم برای زن، وضوح حکم، گویای آن است که مرد نباید در ایام حیض در فرج زن جماع نماید و کاندوم یا هر پوشش دیگر، به صرف قرار گرفتن بر… اطلاعات بیشتر