searchicon
پنهان کردن خبر و اظهار غیر آن

پنهان کردن خبر و اظهار غیر آن

تعریف لغوی توریه
توریه (بر وزن تفعله)، در لغت عرب از ماده «وری» و مصدر باب تفعیل، به‌معنای پوشانیدن یک چیز،[1] پنهان کردن خبر[2] و اظهار غیر آن[3] است. گویا از «وراء انسان» اخذ شده؛ زیرا وقتی شخص چیزی را پشت خود قرار می‌دهد، می‌خواهد آن‌چیز ظاهر نشود… اطلاعات بیشتر
تعریف لغوی توریه
توریه (بر وزن تفعله)، در لغت عرب از ماده «وری» و مصدر باب تفعیل است، و به معنای پوشانیدن یک چیز،[1] پنهان کردن خبر[2] و اظهار غیر آن[3] است. گویا از «وراء انسان» اخذ شده؛ زیرا وقتی شخص چیزی را پشت خود قرار می‌دهد، می‌خواهد… اطلاعات بیشتر