searchicon
هلاکت و نیستی

هلاکت و نیستی

آثار لعن و نفرین
لعن و نفرین و دعا بر علیه دیگران، آثار دنیوی و اخروی دارد، تأثیرات شگرفی به جا می گذارد و این گونه نیست که آن را صرفاً یک لقلقه زبان بدانیم. به دیگر سخن، نفرین حق و به جا، تنها یک واکنش بی تأثیر و… اطلاعات بیشتر