searchicon
نماز خوف در اسارت

نماز خوف در اسارت

نماز خوف در غیر جنگ
خوف عبارت است از بيم و هراس از وقوع خطر، و این اختصاص به جنگ ندارد، بلکه در هر شرایطی اگر چنین ترسی عارض شد نمازی که در شرایط طبیعی خوانده می‌شود، به نماز خوف تبدیل می‌شود. مثلا گفته‌شده، كسى كه شير يا حيوان درنده‌اى… اطلاعات بیشتر