searchicon
نقد ادعای نیابت شاهان صفوی از امام زمان

نقد ادعای نیابت شاهان صفوی از امام زمان

تفکرات و اندیشه‌های حاکمان صفویه
آثار و اقدامات تاریخی حکومت صفویه، مبتنی بر تفکرات و اندیشه‌هایی بود که آنان بدان‌ها معتقد بودند و مشی حکومتی خود را بر اساس آن تنظیم می‌نمودند. برخی معتقدند: قدرت شاهان صفوی، سه مبنای جداگانه دارد: نخست: نظریه حق ایزدی پادشاهان ایرانی که خود مبتنی… اطلاعات بیشتر