searchicon
میانه روی

میانه روی

روزی و میانه روی
یکی از وظایف ما نسبت به رزق و روزی های الهی رعایت میانه روی و تعادل در مصرف آنها است. رعایت اعتدال در مخارج زندگی، از راه های برکت در زندگی است. متأسفانه افرادی مشاهده می شوند که علی رغم درآمد اندکی که دارند، خرج… اطلاعات بیشتر
عدل
مفهوم شناسی عدل “عدل” در لغت به معناى “ميانه روى” و اجتناب از افراط و تفريط است و اگر با “عن” متعدّى شود، به معناى عدول و انصراف مى آيد. اين واژه به معناى مثل و هم اندازه (معادل) نيز به كار گرفته مى شود… اطلاعات بیشتر
مفهوم شناسی عدل
“عدل” در لغت به معناى “ميانه روى” و اجتناب از افراط و تفريط است و اگر با “عن” متعدّى شود، به معناى عدول و انصراف مى آيد. اين واژه به معناى مثل و هم اندازه (معادل) نيز به كار گرفته مى شود و گاه به… اطلاعات بیشتر
اقتصاد
تعريف اقتصاد اقتصاد از كلمه « قصد» به معناي « ميانه روي » آمده است.[1] علم اقتصاد يكي از رشته هاي علوم اجتماعي است كه در باب كيفيت فعاليت هاي مربوط به دخل و خرج و چگونگي روابط مالي افراد جامعه با يك ديگر و… اطلاعات بیشتر
تعريف اقتصاد
اقتصاد از كلمه « قصد» به معناي « ميانه روي » آمده است.[1] علم اقتصاد يكي از رشته هاي علوم اجتماعي است كه در باب كيفيت فعاليت هاي مربوط به دخل و خرج و چگونگي روابط مالي افراد جامعه با يك ديگر و اصول و… اطلاعات بیشتر