searchicon
مقام صدر در عصر صفویه

مقام صدر در عصر صفویه

مشاغل و مناصب مهم علما در عصر صفویه
مقام‏هاى ویژه‏اى که به عالمان روحانى در عصر صفویه داده مى‏شد، درخور اهمیت فراوان است و اختیارات آنان را در شؤون مملکت و اداره امور، نشان مى‏دهد، که به برخى از این مقام‏ها اشاره مى‏شود: مقام صدارت: مقام صدارت، مقامی بود که به عالمان بزرگ… اطلاعات بیشتر