searchicon
مخلوق

مخلوق

انسان
مفهوم انسان انسان واژه ای است عربی، اسم جنس (عام) که برای مذکر و مؤنث، جمع و مفرد يکسان به کار می رود. انس در مقابل «جن» است.[1] کلمه انسان یا از ماده «انس» است، از آن جهت که انسان ها با یک دیگر یا… اطلاعات بیشتر
روح
چیستی روح یکی از مباحث مهم و اساسی در ادیان و در فلسفه و عرفان، شناخت و چیستی روح در بُعد انسانی و جهانی آن است. واژۀ «روح» در كتاب های فلسفی و عرفانی كاربرد متعددی دارد.[1] بعضی از کاربردهای روح بدین قرار است: 1.… اطلاعات بیشتر
دمیده شدن روح خدا در انسان
در مورد کیفیت دمیده شدن روح در کالبد انسان دو فرض وجود دارد:[1] 1. این که خداوند جزیی از وجود خود جدا نموده و در وجود انسان قرار داده باشد. 2. این که خداوند چیز با ارزشی را که مخلوق خودش است به نام روح،… اطلاعات بیشتر
شکر
قدردانی و سپاس از خلق در آیات و روایات شكر در لغت به معناى تصور نعمت در ذهن و اظهار آن در گفتار و كردار است. تشکر و قدردانی از «نعمت گستر» و سپاسگزاری از «نیکوکار» آن قدر با فضیلت و محبوب است که قرآن… اطلاعات بیشتر
قدردانی و سپاس از خلق در آیات و روایات
شكر در لغت به معناى تصور نعمت در ذهن و اظهار آن در گفتار و كردار است. تشکر و قدردانی از «نعمت گستر» و سپاسگزاری از «نیکوکار» آن قدر با فضیلت و محبوب است که قرآن مجید ضمن این که «شاکر»[1] و «شکور»[2] را از… اطلاعات بیشتر