searchicon
مبادی علم فلسفه

مبادی علم فلسفه

مبانی و پیش فرض های علم فلسفه
مقدمه پیش از پرداختن به طرح و حل مسائل هر علمی، باید مبانی و پیش فرض های آن علم مورد شناسایی قرار گیرند. به عبارت دیگر قبل از پرداختن به طرح و حل مسائل هر علمی، نیاز به یک سلسله شناخت‌های قبلی وجود دارد؛ مانند:… اطلاعات بیشتر