searchicon
مباحث استدلالی

مباحث استدلالی

علم منطق
  مفهوم شناسی علم منطق   تعریف علم منطق منطق دانان؛ منطق را این گونه تعریف می کنند: منطق عبارت است از مجموعه قوانینی که رعایت آنها ذهن شخص را از خطای در فکر حفظ می کند.[1] به عبارت دیگر منطق روش درست فکر کردن… اطلاعات بیشتر