searchicon
مادر (Page 2)

مادر

تغییر جنسیت پدر یا مادر و تغییر عناوین خانوادگی آن ها
در این فرض، آن دو (پدر و مادر) نسبت به فرد ثالث (فرزند) ملاحظه می شود؛ چه این که هرگاه آن دو را نسبت به یکدیگر مقایسه کنیم، تغییر جنسیت یکی از آن دو، باعث بطلان ازدواج می شود؛ زیرا پس از تغییر جنسیت، موضوع… اطلاعات بیشتر