searchicon
قرآن و عترت از منظر آیت الله کوهستانی

قرآن و عترت از منظر آیت الله کوهستانی

دیدگاه‌های معرفتی آیت الله کوهستانی
آیت الله کوهستانی، در موضوعات مختلف معرفتی دیدگاه‌هایی دارند که برخی از آنها عبارتند از: استفاده از قرآن و عترت در معارف الهی و توحیدی مرحوم آیت الله کوهستانی، افزون بر مقام فقاهت، در معارف توحیدی نیز صاحب‌نظر و دارای خلاقیت و در القای مطالب… اطلاعات بیشتر