searchicon
فعلیت کلیه

فعلیت کلیه

امور پیوسته به موضوع فلسفه
امور پیوسته به موضوع فلسفه (موجود مطلق)، یا مساوی با آن است و یا اخص از آن است. امور پیوسته مساوی با موضوع فلسفه عبارتند از: «خارجیت مطلقه»: منظور از خارجیت مطلقه، همان موجود بودن است که در مقابل آن، عدم است و هر وجودی… اطلاعات بیشتر