searchicon
فرقه بهائیت و آسیب‌های سیاسی

فرقه بهائیت و آسیب‌های سیاسی

چهارمین عامل درونی پیدایش فرقه بهائیت
آسیب‌های سیاسی: اقتدار سیاسی دوره‌های پیشین تاریخ، هرگز در دوره‌ قاجاریه، بر ایران حاکم نشد.[1] این عامل خود در ایجاد آسیب‌های فکری تأثیرات زیادی داشت. نبود اقتدار سیاسی در جامعه، بحران‌های زیادی را در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی و …، ایجاد خواهد کرد. ضعف مدیریت در… اطلاعات بیشتر