searchicon
فرزندان سید

فرزندان سید

انتقال سیادت از طریق مادر
افرادی که مادرشان سیده است، ایشان هم از جهت ذریه منتسب به جناب هاشم -جد پیامبر (ص)- هستند، و تنها مورد اختلاف در برخی از احکام مترتب بر آن است. ولی باید توجه داشت که بین عنوان فرزند رسول خدا بودن و عنوان سید فرق… اطلاعات بیشتر