searchicon
عرف

عرف

بیان اصطلاح مترادف با سنت (روش ها)، اخص، اعم و وابسته
اصطلاح اخص قضا و قدر[1]: قضا تمامی سنت های تکوینی و تشریعی خداوند که ثابت، قطعی و غیرقابل تغییرند و قدر نیز سنت خداوند است که راه تعامل با سنت های تکوینی و تشریعی را معین می سازد. تعقل و درست عمل کردن نسبت به… اطلاعات بیشتر
دیه شخصی که خود را در معرض کشتن قرار دهد
دربارۀ حکم دیه کسی که خود را در معرض کشتن قرار دهد؛ مثلاً با علم به این که میدان تیر است وارد آن جا شود، یا خود را در وسط اتوبان قرار دهد و کشته شود، با توجه به این که قصد خودکشی نداشته باشد،… اطلاعات بیشتر