searchicon
ضعف دین و دینداری

ضعف دین و دینداری

پیامدهای آخرالزمان
دوران آخرالزمان دارای پیامدها؛ یعنی آثار سوئی است که برخی از آنها عبارتند از: ضعف در دینداری، ضایع کردن نماز، زکات، ادا نکردن حق مساجد، مهجوریت قرآن، انحراف برخی عالمان، مردان و زنان، دنیا پرستی، وقوع اختلاف و درگیری های شدید، فراگیری ظلم و فساد… اطلاعات بیشتر