searchicon
شفاعت کودکان

شفاعت کودکان

جایگاه کودکان بعد از مرگ
در مورد سرنوشت کودکان بعد از مرگ، تنها به بخشی از روایات که در این زمینه وارد شده و نشانگر دیدگاه اسلام در این رابطه است، اشاره می کنیم: 1. از پیامبر بزرگ اسلام (ص) نقل شده است: کودکان مؤمنان در روز قیامت آن گاه… اطلاعات بیشتر