searchicon
شرط جواز توریه

شرط جواز توریه

شروط توریه
جواز یا وجوب توریه دارای شرایطی است که عبارتند از: ضایع نشدن حق دیگران شرط مهم جواز (یا وجوب) توریه، که فقها به‌ویژه درباره توریه در سوگند خوردن ذکر کرده‌اند، آن است که توریه موجب ضایع شدن حق دیگران و ستم بر آنان نشود، حتی… اطلاعات بیشتر