searchicon
ساده زیستی هاشم حداد

ساده زیستی هاشم حداد

منش و رفتار سید هاشم حداد
حال ایشان در تمام دهه عزاداری محرم، منقلب بود و زیاد گریه می کرد. زندگی بسیار ساده ای داشت به گونه ای که تا آخر عمر در یک خانه 50-40 متری که از آن دیگران بوده، زندگی می کرده است. در عین حال هیچ نوع… اطلاعات بیشتر