searchicon
زوجین

زوجین

فوت یکی از زوجین و محرمیّت
اگر یکی از زوجین از دینا بروند، صیغۀ محرمیّت آنها از بین نمی رود، از این رو می بینیم در روایات ما آمده است که اگر زنی از دنیا برود شوهر[1] او نسبت به پدر و برادر حتی نسبت به فرزندانش برای غسل دادن او… اطلاعات بیشتر