searchicon
زندگی پس از زندگی در قرآن

زندگی پس از زندگی در قرآن

زندگی پس از زندگی در آموزه‌های دینی
یکی از پژوهش‌گران به بررسی میزان مطابقت تجربه‌های نزدیک به مرگ با آموزه‌های دینی پرداخته است. وی در این زمینه معتقد است که: اکثر بزرگ‌سالانی که تجربه‌های نزدیک مرگ را داشته‌اند، خود به این باور رسیده‌اند که مرده بودند. این نکته با مباحث موجود در… اطلاعات بیشتر