searchicon
زنان برگزیده

زنان برگزیده

زنان نمونه در تاریخ
در میان اولیاء و صالحان، زنانی بوده اند که در طول تاریخ بشریت در راه توحید و اهداف الهی فداکاری های زیادی کرده اند و نام آنان همواره بر تارک تاریخ بشریت می درخشد، اما در این میان در منابع و گزارشات دینی در روایتی… اطلاعات بیشتر