searchicon
روزه قضا

روزه قضا

روزه قضا
1.  اگر یقین ندارد که روزه ای قضا شده یا نه، چیزی بر عهده اش نیست. اما اگر نمی تواند مقدار قضا شده را حدس بزند، فتوای مراجع عظام تقلید به شرح ذیل است: خامنه ای، فاضل (ره)، مکارم شیرازی، بهجت: اگر در تعداد روزه… اطلاعات بیشتر