searchicon
ذهن

ذهن

رابطۀ میان نفس، روح، جان، عقل، ذهن و فطرت
گاهی منظور از این واژگان یک چیز است و همه اشاره به یک حقیقت، یعنی همان وجود و حقیقت انسان دارند؛ چنان که حکیمان می گویند آن گوهری که با لفظ “من” و مانند آن به وی اشاره می شود نام های گوناگون دارد؛ مثل… اطلاعات بیشتر