searchicon
دیدگاه ابن تیمیه در مورد خواجه نصیر الدین

دیدگاه ابن تیمیه در مورد خواجه نصیر الدین

دیدگاه برخی از دانشمندان سلفی در مورد خواجه نصیر الدین
خواجه نصیر الدین طوسی علیرغم اینکه در میان بسیاری از دانشمندان اهل سنت از جایگاهی والا برخوردار و بزرگان فرق مختلف اهل سنت، او را شخصیتی بس عظیم الشأن می دانند، اما برخی از علمای سلفی تندرو اهل سنت دیدگاههای بسیار تند، بد و به… اطلاعات بیشتر