searchicon
دستاوردهای ادریسیان

دستاوردهای ادریسیان

دستاوردها، آثار و تألیفات ادریسیان، (ادارسه)
با توجه به فراز و نشیب‌هایی که ادریسیان از شروع تشکیل حکومت خود داشته، دست‌آوردها و آثار زیاد و مختلفی را به‌خویش  اختصاص داده است که به‌برخی از آن‌ها اشاره می‌شود: الف) اولین دستاوردشان حکومت شیعی است و با توجه به‌این‌که، این اولین حکومت شیعی… اطلاعات بیشتر