searchicon
خواجه نصیر در نظر دانشمندان غیر مسلمان

خواجه نصیر در نظر دانشمندان غیر مسلمان

خواجه نصیر الدین طوسی از دیدگاه اندیشمندان غیر مسلمان
خواجه نصیر الدین طوسیاز علمای شیعهدر میانهمه اندیشمندانبشردر جایگاهی قرار گرفته که اگر نگوییم هیچ دانشمندی به قدر و پایه او نمی رسد، می توان گفت دانشمندیکه بتواند با او برابری کند بسیار نادر است؛لذا در تمجید و تکریم او نه تنها بزرگان شیعه و… اطلاعات بیشتر