searchicon
حسن و قبح افعال

حسن و قبح افعال

سایر عقاید شیعه اثنی عشری ‏
برخی از عقاید شیعه اثنی عشری عبارتند از: بداء. بدا مانند نسخ داراى دو معنا است: الف. پدیدار شدن رأى جدید براى خداوند – که پیش از این آگاهى نداشته و سپس به آن پى برده باشد، این معنا باطل و نسبت آن به خداى… اطلاعات بیشتر
‏مهم ترین عقاید شیعه اثنی عشری ‏
هر مذهبی دارای اعتقادات خاصی مربوط به خود می باشد. در این میان مذهب شیعه اثنی عشری هم مانند سایر مذاهب و فرق، دارای اعتقادات و اصولی است. در این مقال به اسامی برخی از مهم ترین اعتقادات شیعه اشاره می شود: توحید. عدل. نبوت.… اطلاعات بیشتر