searchicon
تعدد

تعدد

معراج
مفهوم معراج معنای لغوی “معراج” در زبان عرب، وسیله ای است که با کمک آن، انسان به بلندی، صعود می نماید و در همین راستا، در آن زبان، به نردبان نیز “معراج” گفته می شود.[1] قرآن کریم، در آیۀ اول سورۀ اسراء، اعلام نموده که… اطلاعات بیشتر
تعدد معراج پیامبر
اگرچه بر این باوریم که، خداوندی که توانایی در اختیار گذاشتن چنین اعجازی را به بنده و رسول خود دارد، می تواند آن را بارها و بارها تکرار نماید، اما آن چه از آیات قرآن و تقریبا تمام روایات موجود در ارتباط با حادثۀ معراج… اطلاعات بیشتر