searchicon
بنی امیه و علم و فرهنگ

بنی امیه و علم و فرهنگ

آثار و پیامدهای فرهنگی دوران بنی امیّه
میراث فرهنگی هر ملت و کشور، به کلیهٔ آثار باقی مانده از گذشتگان آنها گفته می شود که دارای ارزش فرهنگی باشد. این آثار می تواند آثار مادی یا جنبه‌های فیزیکی یک فرهنگ؛ مانند بناهای باستانی، تابلوها، و مجسمه‌ها باشد، و می تواند دربرگیرنده آثار… اطلاعات بیشتر