searchicon
بال فرشتگان

بال فرشتگان

بال داشتن فرشتگان
در اولین آيۀ شريفه سورۀ فاطر آمده است كه فرشتگان داراى بال هستند، امّا طبق شواهد و قرائن، منظور، بال ظاهرى و مادى نيست و آيه شريفه تأويل برده مى شود، چنان كه موارد ديگرى در قرآن وجود دارد كه تأويل برده مى شود مثل… اطلاعات بیشتر