searchicon
ارتباط با کارگزاران خلافت

ارتباط با کارگزاران خلافت

ارتباط نائبان خاص با دستگاه خلافت
یکی از سیاست‌های خاصی که در آن دوره، برخی از شیعیان و به‌طور ویژه نایبان خاص در پیش گرفتند و از پشتیبانی امامان معصوم (علیهم السلام) نیز برخوردار بودند، نفوذ در دستگاه خلافت عباسی و حتی عهده‌داری مقام وزارت آنان بود.[1] حسین بن روح نوبختی… اطلاعات بیشتر