searchicon
اثر غذای حرام از منظر آیت الله کوهستانی

اثر غذای حرام از منظر آیت الله کوهستانی

دیدگاه‌های معرفتی آیت الله کوهستانی
آیت الله کوهستانی، در موضوعات مختلف معرفتی دیدگاه‌هایی دارند که برخی از آنها عبارتند از: استفاده از قرآن و عترت در معارف الهی و توحیدی مرحوم آیت الله کوهستانی، افزون بر مقام فقاهت، در معارف توحیدی نیز صاحب‌نظر و دارای خلاقیت و در القای مطالب… اطلاعات بیشتر