searchicon
ائمه (Page 3)

ائمه

علم غیب ائمه اطهار (علیهم السلام)
«غیب»،به معنای پوشیده بودن چیزی از حواس و ادراک، و شهادت به معنای آشکار بودن است. یک شیء ممکن است برای کسی غیب و برای کس دیگری مشهود باشد. این امر وابسته به حدود وجودی آن شخص و احاطۀ او بر عالم وجود است. طبق… اطلاعات بیشتر