searchicon

مسیحیت

پیشینه فرقه مورمن
مسیحیت فرقه های زیادی دارد که یكی از این فرقه های پرسروصدا در آمریكا گروه موسوم به مورمن ها بودند كه به رهبری فردی به نام ژوزف اسمیت در دهه 1820 میلادی شروع به فعالیت و تبلیغات منجی گری كردند. ژوزف اسمیت در كتاب «مورمن»… اطلاعات بیشتر
قرآن و انجیل
قرآن کریم از هنگام نزول تا زمان حاضر، منبع و مرجع اصلی معنویت بخشی به عقل و قلب مخاطبینش بوده است. قرآن هم معنویت به معنای روحانیت و قدسیت را دارا است و هم معنویت به معنای معنادهی و معنابخشی به زندگی مسلمانان را»[1] و… اطلاعات بیشتر
معنویت در اسلام و مسیحیت
معنویت؛ مصدر جعلی و به معنای معنوی بودن است. گاهی گفته می‌شود: اصطلاح معنویت از ریشه معنا دریافت شده که یک مفهومی متافیزیکی در برابر حسی بیرونی است که اشاره به حقیقتی از وجودی ذهنی در برابر حقیقت بیرونی آن دارد. بر اساس این زبان… اطلاعات بیشتر
قاعده لطف در اسلام و مسیحیت
در این مبحث ضمن بیان قاعدۀ لطف به این پرسش نیز می پردازیم که آیا قاعدۀ لطف مسلمانان از قاعدۀ فیض مسیحیان گرفته شده است؟ نخست باید دید چه قاعده ای در نزد مسیحیان به قاعده لطف نزدیک است. سپس به تعریف و بررسی این… اطلاعات بیشتر
اعتقاد به گناه ذاتی و آموزۀ “فداء” در مسیحیت
اعتقاد به گناه ذاتی و آموزۀ “فداء” از دیگر اعتقادات مسیحیان است «مطابق این اعتقاد؛ نژاد انسانی وارث گناه آدم است و انسان ها نه به خاطر بدی اعمال خودشان بلکه تنها بدین جهت که از تبار آدم هستند ذاتاً گناه کار به دنیا می‌آیند… اطلاعات بیشتر
معرفی منبع راجع به معاد در تورات و انجیل
به دلیل آن که در کتاب مقدس به امر معاد کم پرداخته شده است، لذا در مسیحیت و یهودیت نیز بدین امر کم اشاره شده است؛ بالطبع، منابع در این زمینه نیز محدود می باشد. لازم به ذکر است که برخی از منابع ذیل، فقط… اطلاعات بیشتر
عیسی کلمة الله
در قرآن از حضرت عیسی (ع) به کلمۀ خداوند[1] یاد می کند و او را گرامی می دارد همان طور که انبیای دیگر را به جهت صبر و مقاومت[2]، صدّیق بودن[3]،مخلَص بودن[4]، توّاب[5] و بصیر[6] بودن، مورد ستایش قرار داده است، اما در هیچ یک… اطلاعات بیشتر
دیدگاه محققان اسلامی در مورد الوهیت مسیح
در مورد الوهیت مسیح، به ادلۀ مختلفی تمسک شده است که ما بر آنیم آن ادله را فراتر بحث نموده و به نقد و بررسی آن بپردازیم. اصولاً، به این مسئله می توان از دو زاویۀ مختلف نگریست: نگاه اول انکار اعتبار عهد عتیق و… اطلاعات بیشتر
اعتقاد مسيحيت و اسلام در باره فرزند داشتن خدا
در سورۀ توحید آمده است: “خداوند صمد است (خداوندى است كه همه نيازمندان قصد او مى‏كنند)،[1] نه کسی را زاییده و نه از کسی زاییده شده است”. بعضی از مفسران قرآن، آیۀ “لم یلد و لم یولد” را تفسیر واژۀ “صمد” می دانند؛[2] یعنی معنای… اطلاعات بیشتر
چگونگی پیدایش و رشد تثلیث
فقدان نص بر تثلیث و محدودیت و اجمال عبارات مربوط به الوهیت عیسی، مسیحیان را بر آن داشت كه اصطلاح «پسر خدا» را در مورد آن حضرت توسعه دهند و این اصطلاح را از معنای تشریفی به معنای حقیقی متحول كنند. البته آنان تا سه… اطلاعات بیشتر