searchicon

جهنم

جهنم
همان گونه كه خداوند بهشت را براى فرمانبرداران آفريده، جهنم را نيز براى گنهكاران خلق كرده است. دوزخ یعنی کانون انواع رنج ها و محرومیت ها، جهنم وعده گاه شیطان و پیروان اوست. چنانکه قرآن كريم در اين زمينه مى فرمايد: «همانا جهنم را از… اطلاعات بیشتر