searchicon

آزادی فکر

آزادی در دین و پرداخت جزیه
برای روشن شدن موضوع فوق، لازم است موضوعاتی مورد بررسی قرار گیرد: 1. آزادی در پذیرش دین به چه معنا است؟ 2. جزیه چیست و آیا پرداخت آن می تواند نوعی اجبار و اکراه در پذیرش اسلام ارزیابی شود؟ 3 . و چرا پیامبر اسلام… اطلاعات بیشتر
سازگاری جهاد با آزادی جان و مال و عقیدۀ انسان ها
اسلام یک دین زنده و جهان شمول است که داعیۀ رهبری، هدایت و نجات تمام انسان ها در سراسر جهان و در تمام زمان ها را دارد. به همین دلیل از روز اول مورد خشم و غضب و کینۀ دشمنان متعدّدی بوده است. کسانی که… اطلاعات بیشتر
فرق بین آزادی فکر و آزادی عقیده
تفکر، استعداد و نیروی است در انسان که باید در او پرورش یابد و بدیهی است که بدون آزادی امکان رشد آن وجود ندارد. به عبارت دیگر؛ انسان استعدادهایی برتر و بالاتر از استعدادهای حیوانی دارد. این استعدادها یا از مقوله عواطف و گرایش ها… اطلاعات بیشتر
آزادی فکر در اسلام
اسلام اگرچه در مواردی انسان را از اندیشیدن نهی کرده است مثل اندیشیدن در ذات باریتعالی[1]، اما به طور کلی با آزادی فکر موافق است. توضیح این که از نظر اسلام، یک مسلمان، هم حق دارد و هم بر او لازم است که اعتقادات و… اطلاعات بیشتر