searchicon

کپی شد

کیفیت برگشتن پیامبر از معراج و اخبار آن

در ارتباط با این که پیامبر (ص) چگونه از معراج بازگشته و بعد از آن، چه کارهایی را انجام داد، باید گفت: بر اساس برخی روایات، ایشان مستقیما از آسمان ها به شهر مکه بازگشته و با ابوطالب که نگران حال ایشان بود، ملاقات نمودند.[1] سپس خبر معراج را به اطلاع قریش رسانده و به پرسش های تردید آمیز آنان در این مورد پاسخ دادند. به عنوان نمونه، آنان پرسش هایی را در ارتباط با ویژگی های شهر بیت المقدس[2] و نیز کاروانی از قریش که در این مسیر قرار داشت،[3] مطرح نموده و پاسخ مناسب را از جانب پیامبر (ص)دریافت کردند.

روایاتی وجود دارد که بیانگر آن است که رسول خدا (ص)بعدها و حسب مورد، برخی از آن چه را که در معراج مشاهده نموده بودند، به اطلاع عموم می رساندند.


[1]. بحار الأنوار، ج 18، ص 383.

[2]. همان، ص 309.

[3]. همان، ص 335.