searchicon

کپی شد

کرامات و معجزات سلیمان نبی (علیه السلام)

شخصیت‌هایی که به عنوان رهبر جامعه از سوی خداوند تعیین می‌شوند، باید علم کافی و سند روشنی برای ارتباط خود با خدا ارائه دهند تا بتوانند ضمن انجام مأموریت هدایت مردم اطمینان آن‌ها را نیز به دست آورند. حضرت سلیمان (علیه السلام) نیز از زمره این رهبران الهی است و سند روشن و محکم آن حضرت برای ارتباطش با خدا و هدایت مردم، معجزات و کرامات متعددی بوده که از آن حضرت صادر شده است. در این گفتار کوتاه به برخی از آنها اشاره می شود:

  1. خداوند سلطنتی بی نظیر به او عطا فرمود و حکومت وی را محكم نمود و بر تمام دشمنانش پیروزی بخشيد.[1]
  2. دارای علم، حکمت و قدرت قضاوت به حق و عادلانه حتی در دوران نوجوانی بود.[2]
  3. سخن گفتن با پرندگان، مورچگان، و سایر حیوانات.[3]
  4. داشتن لشکرهایی از جنیان و پرندگان.[4]
  5. باد تحت فرمان او بود.[5]
  6. جنیان و شياطين مسخّر او بوده، برایش بنّایی و ساختمان سازی و غوّاصى می کردند.[6]

 

[1]. ص، 35 – 40.

[2]. انبیاء، 78 و 79؛ طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان فى تفسير القرآن، مقدمه: بلاغی، محمد جواد،‌ ج 7، ص 91.

[3]. نمل، 16 ، 18، 19.

[4]. همان، 17.

[5]. ص، 36.

[6]. همان، 37؛ انبیاء، 82.