searchicon

کپی شد

کتابنامه مقاله خواجه نصیر الدین طوسی

 1. قرآن کریم.
 2. ‏ابراهیمی دینانی، غلامحسین؛ دفتر عقل و آیت عشق؛ ناشر: انتشارات طرح نو، تهران، 1385 ش. ‏
 3. ابراهیمی دینانی، غلامحسین؛ ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام؛ ناشر: انتشارات طرح نو، تهران، 1376 ش. ‏
 4. ابن الفوطی، عبدالرزاق بن احمد؛ الحوادث الجامعه؛ به اهتمام: جواد؛ مصطفی، بی نا، بغداد، 1934 م.‏
 5. ابنالفوطی، عبدالرزاق بن احمد؛ تلخيصمجمعالآدابفيمعجمالالقاب؛ بهاهتمام: جواد، مصطفی؛ ناشر: ‏وزاره الثقافه و الارشاد، مطبوعات مديريه احياء التراث القديم، بغداد، بی تا. ‏
 6. ‏ابن تيمية الحراني، أحمد بن عبد الحليم؛ مجموعة الرسائل و المسائل؛ تحقیق: رشيد رضا، محمد؛ ناشر: انتشارات التراث العربي، ‏بی تا. ‏
 7. ابن تيمية الحراني، أحمد بن عبد الحليم؛ منهاج السنة النبویة فی نقض کلام الشیعة و القدریه؛ ناشر: مطبعة الکبری ‏الامیریه، بی جا، ۱۳۲۱ ق. ‏
 8. ‏ابن شاکر کتبی، محمد بن شاکر؛ فوات الوفيات و الذيل عليها؛ تحقيق: دكتر عباس، احسان؛ ناشر: دارصادر، بيروت، 1974 م. ‏
 9. ابن عماد، عبد الحی بن احمد؛ شذرات الذهب فی اخبار من ذهب؛ تحقیق: ارناووط، محمود و ارناووط، عبد القادر؛ ناشر: دار ‏ابن کثیر، بيروت، بی تا. ‏
 10. ابن قيم جوزيه، محمد بن ابي بكر؛ اغاثه اللهفان من مصايد الشيطان؛ ناشر: دار المعرفه، بیروت، بی تا. ‏
 11. افندی، عبد الله بن عیسی بیگ؛ ریاض العلماء و حیاض الفضلاء؛ تحقیق:حسینی اشکوری، احمد؛ ناشر: انتشارات خيام، ‏قم، بی تا.‏
 12. امین‏، سید حسن؛ مستدرکات أعیان الشیعة؛ ناشر: دار التعارف للمطبوعات‏، بیروت، ۱۴۰۸ ق‏. ‏
 13. اقبال آشتيانى، عباس؛ تاريخ مغول؛ناشر: انتشارات امير كبير، چاپ هشتم،تهران، 1384ش.
 14. آفتاب شرق (مجموعه مقالات علمی اولین کنگره خواجه نصیرالدین طوسی)؛ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، 1387 ش.
 15. بابانی بغدادی، إسماعيل بن محمد أمين؛ هدية العارفين أسماء المؤلفين و آثار المصنفين؛ناشر: انتشارات دار إحياء التراث العربی،بیروت، بی‌تا.‏
 16. بادکوبه ای هزاوه ای، مصطفی؛ خواجه نصرالدین طوسی؛ ناشر: شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران، تهران، ۱۳۸۹ ش.
 17. بحرانی، يوسف بن احمد؛لؤلؤالبحرين في الاجازه‌ لقرتي العين؛ ناشر: سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس ‏رضوی، مشهد 1390 ش. ‏
 18. براون، ادوارد؛ از سعدی تا جامی؛ تاريخ ادبی ايران از نيمه قرن هفتم تا آخر قرن نهم هجری عصراستيلای مغول و تاتار؛ ترجمه و حواشی: ‏حكمت، علی اصغر؛بی نا، تهران، 1327 ش.
 19. ‏برنامه نور، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، مجموعه آثار خواجه نصیر الدین طوسی.‏
 20. ‏بيانی، شيرين؛ دين و دولت در ايران عهد مغول؛ ناشر: نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، 1367- 1375 ش. ‏
 21. ‏بيانی، شيرين؛ دين و دولت در عهد مغول؛ ناشر: مركز نشر دانشگاهی، تهران، 1367 ش. ‏
 22. ‏پایگاه اطلاع رسانی سایت حوزه نت. ‏
 23. پورجوادی، نصرالله و وسل، ژیوا؛ دانشمند طوس (مجموعه مقالات گردهمایی علم و فلسفه در آثار خواجه ‏نصیر)؛ ناشر: مرکز نشر ‏دانشگاهی و انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران، چاپ اول، تهران، 1379 ‏ش.
 24. پژوهش دانشگاه کمبریج؛تاریخ ایران «دوره‌های سلجوقی و مغول»؛ ترجمه: انوشه، حسن؛ ناشر: انتشارات امیر کبیر، ‏تهران، بی تا.‏
 25. تنكابنی، ميرزا محمد؛ قصص العلماء (زندگی ‏دانشمندان)؛‏ تحقيق: حاج شريفی خوانسارى، محمدرضا؛ ناشر: مؤسسه فرهنگي انتشاراتی حضور، قم، 1380 ش.
 26. تنكابنی، ميرزا محمد؛ قصص العلماء؛ ناشر: انتشارات اسلاميه،چاپاول، بی تا.
 27. جعفریان، رسول؛ تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفوی؛ ناشر: انتشارات نشر علم، چاپ سوم، تهران، 1388 ش. ‏
 28. ‏حسینی دشتی؛ سید مصطفی؛ معارف و معاریف؛ ناشر: انتشارات اسماعیلیان، چاپ اول، قم، 1369 ش. ‏
 29. حسینى تفرشى، مصطفى؛ نقد الرجال؛ ناشر: مؤسسه آل البیت، قم، 1418 ق.‏
 30. حسینى جلالى، سید محمد حسین؛ فهرس التراث؛ناشر: انتشارات دلیل ما،قم، 1422ق.
 31. خوانساری، محمد باقر؛ روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات (زندگانی مشاهیر دانشمندان اسلامی از صدر اسلام تا زمان مؤلف)؛ ‏ترجمه: ساعدی خراسانی، محمدباقر؛ ناشر: كتابفروشی اسلامیه، تهران، بی تا.
 32. خوانساری، ميرزا محمد باقر؛ روضات الجنات؛ ناشر: انتشارات اسماعيليان، قم، 1390 ق.
 33. دهخدا، علی اکبر؛لغت نامه دهخدا؛ واژه اصیل الدین.
 34. ذهبی، ‏محمد بن احمد؛ تاریخ الاسلام؛ناشر: انتشارات دار الکتاب العربی، چاپ دوم،بیروت، 1409ق.
 35. راوندى‏، مرتضى؛ تاريخ اجتماعى ايران؛ناشر: انتشارات نگاه‏، چاپ دوم،تهران، 1382ش.
 36. رحیمیان، سعید؛ مقاله تأویل و قانون آن از دیدگاه غزالی؛ مجله جاودان خرد، سال ششم، 1388 ش.‏
 37. روزنامه اعتماد؛ ‏etemaad.com‏.‏
 38. ‏زیدان، جرجی؛ تاریخ آداب اللغه العربیه؛ ناشر: مطبعه الهلال، قاهره، ۱۹۳۰ م. ‏
 39. زیدان، جرجی؛ تاریخ تمدن اسلام؛ ترجمه: علی، جواهر کلام؛ ناشر: انتشارات امیرکبیر، تهران، ١٣٧٢ ش.‏
 40. سایت اندیشه قم.
 41. سایت پرتال جامع علوم انسانی.‏
 42. سایت تاجا گروپ.   ‏
 43. سایت دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی. ‏
 44. سایت راسخون.‏
 45. سایت رشد، سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی، شبکه ملی مدارس ایران رشد.
 46. ‏سایت کتابخانه تخصصی ‏حج.‏
 47. سایت نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، معاونت مطالعات راهبردی، (پرسمان دانشجویی). ‏
 48. سبحانی، جعفر؛ موسوعة طبقات الفقهاء؛ناشر: انتشارات مؤسسه امام صادق (علیه السلام)،قم، 1418ق.‏
 49. سید مرتضی،علی بن حسین؛ رسائل الشریف المرتضی؛ به ‏کوشش: حسینی، احمد و رجایی، مهدی؛ بی نا، قم، 1405 ق.
 50. ‏شاه حسینی، ناصرالدین؛ سیر فرهنگ در ایران؛ ناشر: دانشگاه بین المللی امام خمینی، تهران، بی تا. ‏
 51. شوشتری، ‏قاضی نور الله؛ مجالس المومنین؛ ناشر: انتشاراتکتابفروشی اسلاميه، تهران،  ١٣٧٧ ش.
 52. شهرستانی، عبدالکریم؛ الملل و النحل؛ بی نا، بیروت، 1404 ق.‏
 53. صفدی، خلیل بن أیبک؛ الوافی بالوفیات؛ناشر: انتشارات دار إحیاء التراث، بیروت، 1420ق.
 54. صلواتی، عبد الله؛ مجموعه غزالی پژوهی (نقدی بر مواجهه غزالی با باطنیه و نظریه امامت معصوم)؛ ناشر: خانه کتاب، چاپ اول، ‏تهران، 1389 ش. ‏
 55. ضیایی، رحمت الله؛ شکست اوهام (پاسخ به شبهات وهابيت)؛ ناشر: بی نا، بی جا، ١٣٩١  ش.
 56. طوسی،خواجه نصیرالدین؛ تجریدالاعتقاد؛ بهاهتمام: حسینی جلالی، محمد جواد؛ ناشر: مكتبالاعلامالاسلامی‏، چاپ اول، تهران، 1407 ق. ‏
 57. طوسی،خواجه نصیرالدین؛ تلخیص المحصل؛‌ ناشر: انتشارات دارالاضواء، بیروت، 1405 ق.‏
 58. طوسی، خواجه نصیرالدین؛ شرح الاشارات و التنبيهات مع المحاكمات؛ ناشر: انتشارات بلاغت، چاپ اول، قم، 1375 ش.‏
 59. طوسی، محمد بن حسن؛ ‏الغیبة؛ تحقیق: تهرانی، عبادالله و ناصح، علی احمد؛ بی نا، قم، 1411 ق.
 60. عطاران، محمد؛ آراء مربیان بزرگ مسلمان در باره تربیت کودک (به نقل از تاریخ ‏فرهنگ ایران)؛ ناشر: انتشارات مدرسه، چاپ سوم، ‏‏1371‏ ش.‏
 61. غُنَیمِه،‌ عبدالرحیم؛ تاریخ دانشگاه های بزرگ اسلامی؛ ترجمه: کسائی، نورالله؛ ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ‏چهارم، تهران، 1390 ش.‏
 62. فخر رازی، محمد بن عمر؛ المحصل؛ تصحیح: عبدالرئوف، طه؛ ناشر: انتشارات سعد، بیروت، 1984 م.
 63. فخر رازی، ‏محمد بن عمر؛ المناظرات؛ بی نا، بیروت، بی تا.‏
 64. ‏فصلنامه تخصصی شیعه شناسی.‏
 65. قمی، شیخ عباس؛تحفة الأحباب في نوادر آثار الأصحاب؛‌ محقق: حسینی، جعفر؛ ناشر: دار الکتب الاسلامیه، تهران، ١٣۶٩  ش. ‏
 66. قمى‏، شيخ عباس؛ ‏الفوايد الرضويه فى احوال علماء المذهب الجعفريه؛ ناشر: بوستان كتاب (انتشارات دفتر تبلیغات ‏اسلامی قم)، چاپ اول، قم، 1385 ش.‏ ‏
 67. کربن، هانری؛ ابن سینا و تمثیل عرفانی؛ ترجمه: رحمتی، انشاء الله؛ ناشر: انتشارات جامی،تهران، 1387 ش.‏
 68. کلینی، محمد بن یعقوب؛ کافی؛ مصحح: غفاری، علی اکبر و آخوندى، محمد؛ ناشر: دار الكتب الإسلامية، چاپچهارم‏، تهران،‏1407 ق.
 69. گلشنی، مهدی (مدیر مسئول)؛ نشریه فرهنگ ویژه بزرگداشت خواجه نصیر؛ پژوهشگاه علوم انسانی و ‏مطالعات فرهنگی؛ تهران، سال پانزدهم، زمستان 1381 ش و سال شانزدهم بهار 1382‏ ش. ‏
 70. ‏لک علی آبادی، محمد؛ دل‌شدگان (شرح‌حال و كرامات اولیای الهی)؛ ناشر: انتشارات هنارس، قم، ايران، 1388 ش.
 71. مجلسى، محمد باقر؛بحار الأنوار؛محقق / مصحح: جمعى از محققان؛ناشر: دار إحياء التراث العربي‏، چاپ دوم، بيروت، 1403 ق.
 72. محمدی، ذکرالله؛ نقش فرهنگ و تمدن اسلامی در بیداری غرب؛ ناشر: انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی، تهران، بی ‏تا. ‏
 73. مدرس رضوی، محمد تقی؛ احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسی؛ ناشر: انتشارات اساطیر، چاپ دوم، بی جا، 1370 ش. ‏ ‏
 74. مدرسی زنجانی، محمد؛ سرگذشت و عقاید فلسفی خواجه نصیرالدین طوسی؛ ناشر: مؤسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ اول، ‏تهران، 1363 ش.
 75. مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، خبر گزاری حوزه.‏
 76. مروارید،یونس؛ مراغه «افرازه رود»؛ ناشر: انتشارات آرين چاپخانه، تهران،‌ 1360 ش.‏
 77. مستوفى قزوينى، حمد الله بن ابیبكر؛ تاريخ گزيده؛ تهران، امير كبير، چاپ سوم، 1364ش.‏
 78. مفید،محمد بن محمد نعمان؛ اوائل المقالات؛ به کوشش: انصاری، ابراهیم، بی نا، قم، 1413 ق.
 79. موسوی خمينى، سید روح الله؛ صحيفه امام؛‏ ناشر: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى،چاپ چهارم،‏ تهران‏، 1386 ش. ‏
 80. میر خواند، محمد بن خاوند شاه؛ تاریخ روضة الصفا فی سیرة الانبیاء و الملوک و الخلفا، مصحح: کیان فر، جمشید؛ ناشر: ‏انتشارات اساطیر، تهران، ١٣٨٠ ش. ‏
 81. میراث تصوف (مجموعه مقالات)؛ روابط صوفیان و اسماعیلیان در ایران پس از سقوط الموت و آغاز سلطنت صفوی؛ترجمه: کیوانی، مجدالدین؛ ناشر: نشرمرکز، تهران، 1384 ش.‏
 82. میرداماد، محمد باقر بن محمد؛ نبراس الضیاء و تسواء السواء، تصحیح: ناجی اصفهانی، حامد؛ ناشر: انتشارات میراث مکتوب، ‏تهران، 1374 ش. ‏
 83. نخستین، مهدی؛ تاریخ سرچشمه های اسلامی آموزش و پرورش غرب؛ ترجمه: ظهیری، عبدالله؛ ناشر: مؤسسه چاپ و انتشارات ‏آستان قدس رضوی، مشهد، ‏‎‎‏۱۳۶۷ش.‏‎‎
 84. نرم افزار نور مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ‏
 85. نعمة، شیخ عبدالله؛ فلاسفة الشیعه؛ ترجمه: غضبان، جعفر؛ ‏ناشر: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۶۷ ش. ‏
 86. نقش فرهنگ و تمدن اسلامی در بیداری غرب، ص 289.‏
 87. وب سایت متعلق به «آثار و اندیشه های حکیم دینانی». ‏
 88. وفایی، عبدالوحید؛ خواجه نصیریاور وحی و عقــل (دیدار با ابرار شماره 29)؛ ناشر: چاپ و نشر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، بی جا، ‏‏1372 ش.‏
 89. وکیلیان، منوچهر؛ تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران؛ ناشر: انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ هفتم، تهران، 1390 ش.‏
 90. ولایتی، علی اکبر؛ پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران؛ ناشر: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، چاپ سوم، ‏‏1388 ش.‏
 91. هفته نامه پگاه حوزه.‏
 92. یغمایی، اقبال؛ خداوند دانش و سیاست خواجه نصیـرالدین طوسی؛ ناشر: انتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و ‏هنر، تهران، ‏‏1355 ش.‏
 93. یوسفی راد، مرتضی؛ اندیشه سیاسی خواجه نصیر طوسی؛ ناشر: بوستان کتاب دفتر تبلیغات اسلامی قم، چاپ اول، قم، 1380 ‏ش.