searchicon

کپی شد

کتابنامه مقاله حکومت فاطمیان

 1. ابن اثیر جزری، عزالدين ؛ الكامل في التاريخ؛ دار صادر – دار بيروت، بيروت، 1385ق/1965م.
 2. ابن تغری بردی، یوسف؛ النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة؛ مؤسسة المصریة العامة، مصر، بی‌تا.
 3. ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد؛ تاریخ ابن خلدون (دیوان المبتدأ و الخبر فی تاریخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوی الشأن الأکبر)، تحقیق: خلیل شحادة؛ ‌دار الفکر، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
 4. ابن ‌دواداری‌، ابوبکر؛ کنز الدرر؛ به‌ کوشش:‌ منجد، صلاح‌الدین؛ قاهره‌، ۱۹۶۱م.
 5. ابن ‌ظافر، علی‌؛ اخبار الدول‌ المنقطعة؛ به‌ کوشش‌: ا، فره؛ قاهره‌، ۱۹۷۲م‌.
 6. ابن عنبه، احمد بن علی؛ الفصول الفخریة فی اصول البریة؛ به اهتمام: محدث ارموی، جلال الدین ؛ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
 7. ابن عنبه، احمد بن علی؛ عمدة الطالب في انساب آل ابی‌طالب؛ المطبعة الحیدریة، ۱۳۸۰ق.
 8. ابن ‌میسر، محمد؛ اخبار مصر؛ به‌ کوشش‌: ایمن‌ فؤاد سید؛ قاهره‌، ۱۹۸۱م‌.
 9. ابوالفرج اصفهانی، علی بن الحسین؛ مقاتل الطالبیین؛ تحقیق: سید احمد صقر؛ ‌دار المعرفة، بیروت، بی‌تا.
 10. ادریس‌ بن حسن‌؛ عیون‌ الاخبار و فنون الآثار؛ به‌ کوشش‌: غالب، مصطفی‌؛ بیروت‌، ۱۹۷۳-۱۹۷۸م.
 11. اشعری قمی، سعد بن عبدالله؛ المقالات و الفرق؛ مركز انتشارات علمي و فرهنگى‏، چاپ دوم، 1360 ش‏.
 12. اشعری، ابوالحسن علی؛ مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین؛ بی نا، بی تا.
 13. ایوب، ابراهیم؛ تاریخ الفاطمی الاجتماعی؛ الشرکة العالمیة للکتب، لبنان، ۱۹۹۷م.
 14. بادکوبه هزاوه، احمد؛ «سیاست‌های مذهبی فاطمیان در مصر در دوره اقتدار».
 15. مطالعات تاریخ فرهنگی، تهران، انجمن ایرانی تاریخ پژوهش‌نامه انجمن ایرانی تاریخ، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۹ش.
 16. برتلس‌، آ، ی‌؛ ناصر خسرو و اسماعیلیان؛ ترجمه: آرین‌پور، یحیی؛ تهران‌، ۱۳۴۶ش‌.
 17. ثابت بن سنان؛ اخبار القرامطة فی الاحساء الشام، العراق؛ تصحیح: شیری، علی، بی‌نا، بی‌تا.
 18. چلونگر، محمدعلی؛ «مقایسه و تحلیل سیاست‌های مذهبی فاطمیان در مغرب و مصر تا پایان الظاهر»؛ مجله پژوهش‌های تاریخی اصفهان، دانشگاه اصفهان، شماره ۹،‌ بهار ۱۳۹۰ش.
 19. دفتری، فرهاد؛ تاریخ و عقاید اسماعیلیه؛ ترجمه: بدره‌ای، فریدون؛ فرزان روز، تهران، ۱۳۸۶ش.
 20. دهخدا؛ لغت‌نامه دهخدا.
 21. ربانی گلپایگانی، علی؛ فرق و مذاهب کلامی؛ درس دوازدهم و سیزدهم.
 22. سایت اسلام پدیا.
 23. سایت آیت الله العظمی مکارم شیرازی.
 24. سایت مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی.
 25. سایت واژه یاب.
 26. سایت ویکی شیعه.
 27. سایت ویکی فقه.
 28. سبحانی، جعفر؛ بحوث في الملل و النحل؛ مؤسسة النشر الاسلامى- مؤسسة الامام الصادق (علیه السلام)‏، چاپ گوناگون، قم‏، سال گوناگون‏. ‏
 29. سیوطی، عبدالرحمن؛ حسن المحاظرة؛ محقق: ابراهیم، محمد ابوالفضل، بی‌نا، بی‌تا.
 30. صدوق، محمد بن علی؛ من لا يحضره الفقيه؛ محقق / مصحح: غفارى، على اكبر؛ دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏، چاپ دوم، قم‏، 1413 ق‏.
 31. صوری‌، محمد؛ القصیدة الصوریة؛ به‌ کوشش‌: تامر، عارف، بی‌نا، بی‌تا ،
 32. فرمانیان، مهدی؛ درسنامه تاریخ و عقائد اسماعیلیه، بی‌نا، بی‌تا
 33. قاضی‌ نعمان‌؛ دعائم‌ الاسلام، بی‌نا، بی‌تا
 34. قاضی نعمان؛ رساله افتتاح الدعوة؛ تصحیح: القاضی، وداد،
 35. قلقشندی‌، احمد؛ صبح‌ الأعشی‌؛ قاهره‌، ۱۳۳۱-۱۳۳۸ق‌.
 36. کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی؛ محقق/مصحح: غفارى، على اكبر و آخوندى، محمد؛ دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم، تهران، 1407 ق‏.‏
 37. ماجد، عبدالمنعم؛ تاریخ الخلافة الفاطمیة؛ دارالفکر ناشرون و موزعون، عمان، ۲۰۱۱ م.
 38. مارشال هاجسن؛ فرقه اسماعیلیه؛ ترجمه: بدره ای، فریدون، بی‌نا، بی‌تا.
 39. مستنصر بالله‌، معدّ؛ السجلات‌ المستنصریة؛ به‌ کوشش‌: عبدالمنعم‌ ماجد؛ قاهره‌، ۱۹۵۴م‌.
 40. مشکور، محمدجواد؛ تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلام؛ اشراقی، تهران، ۱۳۷۹ش.
 41. مظفر، محمد حسين؛ تاريخ الشيعة؛ دار الزهراء، بیروت، 1408 هـ.
 42. مقریزی‌، احمد بن علی؛ اتعاظ الحنفاء باخبار الائمة الفاطمیین الخلفاء؛ تصحیح: الشیال، جمال الدین، و محمد حلمی، محمد احمد؛ قاهره‌، ۱۹۶۷-۱۹۷۳م‌.
 43. مقریزی، احمد بن علی؛ إتّعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفاء؛ وزارة الاوقاف، قاهره، ۱۴۱۶ق.
 44. مقریزی‌، احمد بن علی؛ الخطط؛ بولاق‌، ۱۲۷۰ق.
 45. مقریزی؛ المواعظ و الاعتبار بذکر خطط و الآثار؛ بی‌نا، ۱۴۱۸ق.
 46. ناصر خسرو؛ سفرنامه، بی‌نا، بی‌تا.
 47. ناصرخسرو؛ دیوان؛ به‌ کوشش‌: مینوی، مجتبی‌ و محقق‌، مهدی؛ تهران‌، ۱۳۵۳ش‌.
 48. ناصرخسرو؛ زادالمسافرین؛ به‌ کوشش:‌ بذل الرحمان، محمد؛ برلین‌، ۱۳۴۱ق‌.
 49. ناصری طاهری، عبدالله؛ فاطمیان در مصر؛ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ۱۳۹۰ش.
 50. نصیریان، یدالله؛ کافور اخشیدی و جایگاه او در حکومت‌های اسلامی مصر؛ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دوره 48، شماره 160، زمستان 1380.
 51. نوبختی، حسن بن موسی؛ فرق الشیعة؛ دار الاضواء، چاپ دوم، بيروت‏، 1404 ق‏.
 52. هالم؛ فاطمیان و سنت‌های تعلیمی و علمی آنان، بی‌نا، بی‌تا.
 53. همدانی‌، حسین؛ الصلیحیون‌ و الحرکة الفاطمیة فی‌ الیمن؛ قاهره‌، ۱۹۵۵م.
 54. واکر، پل‌ای؛ پژوهشی در یکی از امپراتوری‌های اسلامی: تاریخ فاطمیان و منابع آن؛ ترجمه: بدره‌ای، فریدون؛ فرزان روز، تهران، ۱۳۸۳ش.
 55. سایت تبیان.
 56. ذهبی، شمس الدین، تاریخ الإسلام، تصحیح: تدمری، عمر عبدالسلام، بی‌نا، بی‌تا.