searchicon

کپی شد

چکیده مقاله مفهوم‌شناسی نسخ

یکی از واژه‌هایی که در متون اسلامی و علوم قرآنی مورد بحث قرار گرفته، واژه «نسخ» است. در این میان از جمله مطالبی که درباره این واژه طرح شده، مبحث مفهوم‌شناسی نسخ است. نسخ در لغت به معنای زایل کردن و از بین بردن است؛ یعنی چیزی را ابطال کردن و چیز دیگری را جای آن گذاشتن.

و نیز به معنای جایگزین کردن، تبدیل و تحویل نمودن، است. مترادفات لغوی نسخ نیز عبارتند از: «تبدیل»، «تحویل». ‏

«نسخ» در اصطلاح، عبارت است از آیه‌ای که زمان حکم آن به سر آمده و حکم آیه‌ای دیگر جایگزین آن شده‌است.

نسخ و بداء در برخی از معانیشان با هم ترادف دارند و اما در اصطلاح نسخ در امور تشريعى است و بداء در امور تكوينى.