searchicon

کپی شد

پیشینه تاریخی سنگسار (رجم)

برای آگاهی از سابقه و پیشینه سنگسار یا “رجم” باید به متون تاریخی و کتب مقدس ادیان قبل از اسلام مراجعه کرد. در قدیمی ترین كتب ادیان گذشته كه امروزه در اختیار است از رجم به عنوان یكی از عقوبت های افراد خلاف كار نام برده شده است. در تورات بارها از این عقوبت اسم برده شده و در مورد دختری كه قبل از ازدواج زنا كرده باشد آمده است: «… آن گاه دختر را به در خانه پدرش آورده و مردمان شهر او را سنگسار نمایند تا بمیرد؛ زیرا در بنی اسرائیل قباحت ورزیده، در خانه پدرش زنا كرده،‌ تا بدین منوال شرارت را از میان خود دور كن».[1] همچنین درباره زنای زن شوهردار و بالعكس آمده است: «اگر مردی با زن شوهرداری یافت شود كه بخوابد پس هر دوی ایشان (مردی كه با آن زن خوابید و آن زن نیز) بمیرند بدین منوال شرارت را از بنی اسرائیل دور كن».[2]

هنگامی كه پیامبر (ص) به مدینه هجرت فرمودند عده ای از یهودیان برای پرسیدن حكم زنا بر پیامبر (ص) وارد شدند كه آیه 41 از سوره مائده و آیات مربوط، بعد از آن نازل شد.

ماجرا از این قرار بود كه زنی از زنان معروف یهودی منطقه خیبر با مردی از اشراف آنان زنا كرد با این كه هر دو محصن بودند (همسر داشتند) ولی علماء یهود به خاطر مقام و موقعیت اجتماعی آن دو،‌ نمی خواستند آنان را سنگسار كنند. پیش پیامبر اکرم (ص) آمدند تا اگر حكم سبك تری برای این عمل داشت آن را اجرا كنند، اما پیامبر (ص) نیز همان حكم را فرمود و فرمود این حكم در تورات هم آمده چرا به آن عمل نمی كنید؟ آنان ورود این حكم در تورات را انكار كردند. رسول گرامی اسلام (ص) یكی از علمای یهود به نام «ابن هوریا» را احضار كرده و بعد از سوگند دادن او این مطلب را از وی سؤال كرد. او هم تصریح كرد چنین حكمی در تورات وجود دارد. پیامبر اسلام (ص) آن زن و مرد را جلوی مسجد مدینه سنگسار كرد.[3]

 


[1]. كتب عهد عتیق، ص 373، سفر توریة، مثنی، فصل بیست و دوم آیه 22 و 21، چاپ لندن.

[2] .همان، آیه 23.

[3] . طباطبائی، محمد حسین، المیزان في تفسیر القرآن، موسوی همدانی ، محمد باقر، ج 5، ص 543 و 544.